Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van De Vos Lezen en Wonen te Sliedrecht, en op alle overeenkomsten die via haar website tussen De Vos Lezen en Wonen en de Afnemer worden aangegaan. Door de Afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing op en maken geen deel uit van de overeenkomst.


Artikel 2 – Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder De Vos Lezen en Wonen: boekhandel, gevestigd te Sliedrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23033339 met het BTW-nummer NL805538732B01. De Afnemer is de natuurlijke rechtspersoon die met De Vos Lezen en Wonen een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meerdere producten.
Tenaamstelling: De Vos Lezen en Wonen
Vestigingsadres: Thorbeckelaan 19, 3362 BL Nederland

Telefoon: 0184-412461
Email: info@devoslezenenwonen.nl
Website: www.devosboeken.nl


Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van De Vos Lezen en Wonen zijn vrijblijvend. Een bestelling van de Afnemer kan geweigerd worden door De Vos Lezen en Wonen binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door De Vos Lezen en Wonen van de bestelling van de Afnemer.


Artikel 4 – Prijzen

4.1. Alle gehanteerde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De gehanteerde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten (binnen Nederland) bedragen € 3,99 voor bestellingen beneden € 30,00. Zendingen (binnen Nederland) boven €30,00 worden franco geleverd. Binnen Nederland is er een vastgestelde boekenprijs!

4.2. De Vos Lezen en Wonen behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.


Artikel 5 – Levering

5.1. De vermelde termijnen en levertijden voor de prestatie van De Vos Lezen en Wonen zijn indicatief. Overschrijding van een termijn geeft u geen recht op schadevergoeding en geeft u tevens geen recht de overeenkomst te ontbinden.

Herroepingsrecht goederen en digitale content
Voor de levering van goederen en digitale content.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons De Vos Lezen en Wonen, Thorbeckelaan 19, 3362 BL, Sliedrecht, 0184-412461, info@devoslezenenwonen.nl via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

5.2. De bestelde producten worden aan de Afnemer geleverd door aflevering. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor risico van de Afnemer.

5.3. De Vos Lezen en Wonen mag de nakoming van een verplichting aan de Afnemer opschorten zolang de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichting(en) aan De Vos Lezen en Wonen heeft voldaan.

5.4. Artikelen kunnen op factuur gekocht worden tot een factuurbedrag van € 50,00. Met vaste afnemers is een regeling op te stellen.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid en reclames

6.1. Indien een product, om welke reden dan ook, niet aan de overeenkomst beantwoordt, of indien een Afnemer een product om welke reden niet wenst af te nemen, is de Afnemer gerechtigd het product met medezending van een schriftelijke motivatie binnen 7 dagen na aflevering in een deugdelijke verpakking retour te zenden aan De Vos Lezen en Wonen.

6.2. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retourzending zal De Vos Lezen en Wonen, indien ze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk opnieuw het door de Afnemer bestelde product leveren of het aankoopbedrag restitueren. De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van de Afnemer.

6.3. De aanwezigheid van een gebrek geeft de Afnemer in geen geval het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting met betrekking tot het product.


Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door De Vos Lezen en Wonen aan de Afnemer geleverde producten gaat pas over indien de Afnemer, al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan De Vos Lezen en Wonen verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door De Vos Lezen en Wonen geleverde producten geheel en voorwaardelijk te accepteren.


Artikel 9 – Overmacht

Onder overmacht voor De Vos Lezen en Wonen wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van De Vos Lezen en Wonen noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij De Vos Lezen en Wonen of haar toeleverancier niet meer voorradig is.


Artikel 10 – Toepasselijkheid recht en geschillen

Op elke door De Vos Lezen en Wonen met de Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de overeenkomst die gesloten is tussen De Vos Lezen en Wonen en de Afnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 11 – Disclaimer

De Vos Lezen en Wonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden die voorkomen op haar website, zoals foutief aangegeven prijzen of foutieve productomschrijvingen